Objectius

Objectius de la «Societat Catalana de Teatre Grecollatí


Conèixer, promoure i difondre el teatre grecollatí juntament amb la cultura clàssica.

Programar i produir representacions teatrals clàssiques grecollatines.

Organitzar i realitzar amb caràcter anual el Festival Juvenil de Teatre Grecollatí.

Realitzar activitats per al desenvolupament i la millora del coneixement del teatre grecollatí i de la cultura clàssica en general.

Organitzar simpòsiums, congressos i jornades d'estudi sobre aspectes teòrics i pràctics del teatre grecollatí, i sobre qualsevol altre tema relacionat amb la cultura clàssica grecollatina.

Promoure relacions amb entitats culturals que realitzin activitats similars o d'altres.

Millorar la formació cultural dels joves apropant-los a les fonts de la civilització occidental a través del teatre grecollatí.